วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก เปิดทำการสอนอยู่ 1 หลักสูตร คือ สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม ซึ่งมีในทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยที่นักศึกษาปริญญาตรี และโทจะต้องเลือก 1 กลุ่มวิชาที่ต้องการใน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1.การเงินอิสลาม
2.อุตสาหกรรมฮาลาล
3.การจัดการการบริการฮัจย์และอุมเราะห์
สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาเอกได้เพิ่มกลุ่มวิชามาจากเดิมอีก 2 กลุ่มวิชา จึงรวมกันเป็น 5 กลุ่มวิชาที่จะต้องเลือก
1.การเงินอิสลาม
2.อุตสาหกรรมฮาลาล
3.การจัดการการบริการฮัจย์และอุมเราะห์
4.นวัตกรรมธุรกิจ ไทย ตะวันออกกลาง
5.การจัดการการบริการธุรกิจสุขภาพฮาลาล


กลุ่มวิชาต่าง ๆ เป็นกลุ่มวิชาที่เป็นสาขาที่บุคลากรในประเทศไทยขาดแคลนเป็นอย่างมาก และถือได้ว่าภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลาม กลุ่มวิชาต่าง ๆ เหล่านี้ มหาวิทยาลัยเกริกเป็นที่แรกในประเทศไทยที่เปิดทำการสอนในกลุ่มวิชาต่างๆที่กล่าวมา โดยมีการบูรณาการหลักศาสนากับการบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน
ขอเชิญชวนและต้อนรับทุกท่านเขามาสู่มหาวิทยาลัยของเรา มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัววิทยาลัยนานาชาติดอิสลามกรุงเทพ ในสังคมแวดล้อมไปพหุวัฒนธรรมไทย-จีน-อาหรับ พร้อมกับเสรีภาพในการทำกิจกรรมและปฏิบัติศาสนากิจตามหลักการของศาสนา
"เรื่องศาสนาไม่ใช่ธุรกิจ แต่เรื่องธุรกิจต้องมีศาสนากำกับ"
เพื่อโอกาสอาชีพที่ดีในอนาคต และพร้อมเพียงบูรณาการด้วยโลกดุนยา (โลกปัจจุบัน) และโลกอาคีรัต (โลกหน้า)

กิจกรรม

โทร : 02-970-5820
  Fackbook