สารจากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลาม

สารจากคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลาม กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกริก

วิทยาลัยนานาชาติอิสลาม กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกริก มีความมุ่งหวังในการผลิตบัณฑิตสู่โลกกว้างทั้งในแง่มุมของความรู้และการเข้าสู่การประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืนพร้อมๆไปกับมีความรู้ด้านศาสนาเป็นพื้นฐานเพื่อให้การดำรงชีวิตมีดุลภาพและการพัฒนาด้านจิตใจอย่าต่อเนื่อง

การเงินอิสลาม อุตสาหกรรมฮาลาล การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามที่มีความร่วมสมัย เป็นรูปธรรม ผ่านศาสตร์แห่งการบูรณาการและการปฏิบัติได้จริง โดยทุกหลักสูตรสามารถศึกษาได้ทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก

ทั้งนี้นักศึกษาที่มาจากหลากหลายพื้นฐานสามารถศึกษาได้ทั้งภาษาไทย อาหรับ และอังกฤษ รวมทั้งภาษาจีนพื้นฐาน ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของโลกในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยมีความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนเพื่อการศึกษาย่อมเป็นคุณูปการณ์ ต่อสังคมไทยตลอดไป

ศ ดร.จรัญ มะลูลีม

โทร : 02-970-5820
  Fackbook