หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม

จุดเด่น

เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่บูรณาการวิชาในบริหารธุรกิจเข้ากับหลักการของศาสนาอิสลามเข้าด้วยกัน โดยมีเพิ่มมาอีก 2 กลุ่มวิชารวม เป็น 5 กลุ่มวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มเป็นด้านวิชาทีมีความต้องการเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน (นักศึกษาต้องเลือก 1 เอก)

1.       กลุ่มการเงินอิสลาม (Islamic Finance)

2.       กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry)

3.       กลุ่มการบริการจุดการฮัจย์และอุมเราะห์ (Haj and Umrah Services and Management )

4.       กลุ่มนวัตกรรมธุรกิจ ไทย ตะวันออกกลาง (Thai-Middle East Business Innovation)

5.       กลุ่มการจัดการการบริการธุรกิจสุขภาพฮาลาล (Halal Tourism and Health Business Management)อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


1.กลุ่มการเงินอิสลาม


2.กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล


3.กลุ่มการบริการจุดการฮัจย์และอุมเราะห์

4. กลุ่มนวัตกรรมธุรกิจ ไทยตะวันออกกลาง


5. กลุ่มการจัดการการบริการธุรกิจสุขภาพฮาลาล

-    พนักงานสถาบันการเงินอิสลาม เช่น ธนาคารอิสลาม สหกกรณ์อิสลาม ประกันภัยอิสลาม (ตะกาฟุล) บริษัทหลักทรัพย์อิสลาม และอื่นๆ

-    อาจารย์สอนด้านการเงิน

-    ธุรกิจส่วนตัว

-   ทีมฮาลาลประจำสถานประกอบการ

-   ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ

-   ทีมตรวจฮาลาล

-   วิทยากรฮาลาล

-   เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายฮาลาล) ประจำกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

-   อาจารย์สอนด้านฮาลาล

-   ธุรกิจส่วนตัว

-    พนักงานสถาบันการเงินอิสลาม เช่น ธนาคารอิสลาม สหกกรณ์อิสลาม ประกันภัยอิสลาม (ตะกาฟุล) บริษัทหลักทรัพย์อิสลาม และอื่นๆ

-    อาจารย์สอนด้านการเงิน

-    ธุรกิจส่วนตัว

-  นักธุรกิจด้านตะวันออกกลาง

-  ผู้ชำนาญด้านประเทศไทยและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

-  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

-  นักวิชาการและอาจารย์ด้านไทยและประเทศตะวันออกกลาง

-    นักธุรกิจด้านสุขภาพฮาลาล

-  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

-    นักวิชาการและอาจารย์ด้านธุรกิจสุขภาพฮาลาล


โครงสร้างรายวิชา

‏‏ ‏‏จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิ

                            

องค์ประกอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ 2.1

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

 2. หมวดวิชาบังคับ

-

12

 3. หมวดวิชาเลือก

-

6

 4. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์

54

36

รวม

54

54วิชาเอกบังคับ แบบ 2.1 รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ( เลือก 2 วิชา วิชาละ 6 หน่วยกิต )


1.การเงินอิสลาม


2.อุตสาหกรรมฮาลาล

3.การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์

4.นวัตกรรมธุรกิจ ไทย ตะวันออกกลาง


5.การจัดการการบริการธุรกิจสุขภาพฮาลาล


เจตนารมย์บทบัญญัติอิสลามสำหรับธุรกรรมการเงินสมัยใหม่ การจัดการกิจการฮาลาลระดับสากล การจัดทำแผนงานและบริหารกิจการฮัจย์ระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจไทย ตะวันออกกลาง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การเงินและธนาคารอิสลามระหว่างประเทศ                       บริหารการตลาดและการเป็นผู้ประกอบการฮาลาลสมัยใหม่ ประเด็นร่วมสมัยในกิจการฮัจย์โลก ประเด็นร่วมสมัยในการจัดการธุรกิจไทย ตะวันออกกลาง บทบัญญัติอิสลามในธุรกิจสุขภาพ
กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการเงินอิสลามสมัยใหม่ กฎหมายและข้อบังคับอุตสหากรรมฮาลาล กฎหมายและข้อบังคับสำหรับกิจการฮัจย์สมัยใหม่ กฎหมายธุรกิจไทย ตะวันออกกลางและหลักธรรมาภิบาล การตลาดสำหรับการบริการธุรกิจสุขภาพฮาลาล
         

 

โทร : 02-970-5820
  Fackbook