ประวัติความเป็นมา

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน การศึกษายังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชน มหาวิทยาลัยเกริก ตระหนักถึงการก้าวไปอย่างควบคู่กัน ทั้งศาสตร์ด้านศาสนา และสามัญ โดยคณาจารย์มุสลิมรุ่นใหม่อย่าง อาจารย์อำพล ขำวิลัย อาจารย์สราวุธ และซัน และอาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ ได้ริเริ่มก่อตั้งสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามขึ้น ซึ่งมีรากฐานจากเด็กปอเนาะ เจตนารมณ์เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่เขาวชนมุสลิมรุ่นใหม่ สามารถศึกษาในระดับอุดุมศึกษาที่มีทั้งศาสนาและสามัญควบคู่กันอย่างลงตัว ต่อมาได้มีนักศึกาไทยและต่างประเทศสนใจเรียนในหลักสูตรจำนวนมากขึ้น ประกอบกับความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกาที่บูรณาการด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

1. การเงินอิสลาม

2. อุตสาหกรรมฮาลาล

3. การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์

ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมี ศาตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม เป็นคณบดีวิทยาลัยฯ คนแรก

 

โทร : 02-970-5820
  Fackbook