หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอิสลาม


จุดเด่น

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการวิชาในบริหารธุรกิจเข้ากับหลักการของศาสนาอิสลามเข้าด้วยกัน โดยมีทั้ง 3 ด้าน ซึ่งเป็นด้านที่ประเทศไทยขาดทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก (นักศึกษาต้องเลือก 1 เอก)

1. กลุ่มการเงินอิสลาม (Islamic Finance)
2. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Industry)
3. กลุ่มการบริการจุดการฮัจย์และอุมเราะห์ (Haj and Umrah Services and Management )


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.กลุ่มการเงินอิสลาม 2.กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล 3.กลุ่มการบริการจุดการฮัจย์และอุมเราะห์
 • พนักงานสถาบันการเงินอิสลาม เช่น ธนาคารอิสลาม สหกกรณ์อิสลาม ประกันภัยอิสลาม (ตะกาฟุล) บริษัทหลักทรัพย์อิสลาม และอื่นๆ
 • อาจารย์สอนด้านการเงิน
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • ทีมฮาลาลประจำสถานประกอบการ
 • ที่ปรึกษาฮาลาลประจำสถานประกอบการ
 • ทีมตรวจฮาลาล
 • วิทยากรฮาลาล
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายฮาลาล) ประจำกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์สอนด้านฮาลาล
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • เจ้าของบริษัทประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์
 • ตัวแทน ผู้นำกลุ่มบริษัทฮัจย์และอุมเราะห์
 • เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทเอกชนจัดบริการฮัจย์และอุมเราะฮ์
 • เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
 • ตัวแทนการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานกลุ่มทัวร์หรือการท่องเที่ยว ตัวแทนจองที่พัก โรงแรมและการขนส่ง
 • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทสายการบินต่างๆ
 • นักวิชาการ อาจารย์ผู้สอนและนักวิจัยที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ และการท่องเที่ยวในเชิงศาสนา
 • อาจารย์สอนด้านฮัจย์และอุมเราะห์

โครงสร้างรายวิชา
‏‏ ‏‏ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิ
1. วิชาเสริมพื้นฐาน                                                ไม่นับหน่วยกิต


2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       30     หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                     12     หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               6     หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 6      หน่วยกิต
14. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                 6     หน่วยกิต


3. หมวดวิชาเฉพาะ                                             88     หน่วยกิต
3.1 วิชาแกนธุรกิจ                                     30     หน่วยกิต
3.2 วิชาเอกบังคับ (ต้องแยกห้องเรียนแต่ละเอก)      42     หน่วยกิต
3.3 วิชาเอกเลือก                                          9      หน่วยกิต
3.4 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                       7      หน่วยกิต


4. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 6      หน่วยกิต

 

วิชาเอกบังคับ 42  หน่วยกิต ( 14 วิชา )

1. กลุ่มการเงินอิสลาม 2. กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาล 3. กลุ่มการจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์

หลักนิติศาสตร์ในอิสลาม

ฟิกฮ์ด้านฮาลาลและฮะรอมในอิสลาม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฮัจย์และอุมเราะห์

บทบัญญัติอิสลามในธุรกรรมการเงิน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

หลักกการปฎิบัติฮัจย์และอุมเราะห์

เศรษฐศาสตร์อิสลาม

กรรมวิธีการผลิตฮาลาล

การจัดการความปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่ม

ระบบการธนาคารอิสลาม

การวางแผนและการควบคุมการผลิตฮาลาล

งานมัคคุเทศก์(ฮัจย์และอุมเราะห์)

ตราสารการเงินในอิสลาม

การศึกษาการทำงาน 

การตลาดการท่องเที่ยว(ฮัจย์และอุมเราะห์)

การจัดการการลงทุนในอิสลาม

การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมธุรกิจฮาลาล

การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า

การประกันในอิสลาม (ตะกาฟุล) 

การควบคุมต้นทุนการผลิต

ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร

จริยธรรมธุรกิจในอิสลาม

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว (ฮัจย์และอุมเราะห์)

ระบบสหกรณ์ในอิสลาม

การออกแบบและพัฒนาสินค้านวัตกรรมฮาลาล

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

ซะกาตในธุรกิจอิสลาม

การวางผังโรงงานและสิ่งอานวยความสะดวกธุรกิจฮาลาล

โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจของประเทศในตะวันออกกลาง

การจัดซื้อจัดหาในซัพพลายเชนในธุรกิจฮาลาล

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมอาหรับ

ฟิกฮ์เปรียบเทียบในธุรกรรมการเงินอิสลาม

การจัดการคลังสินค้า

การสัมมนาเพื่อพัฒนาธุรกิจฮัจย์และอุมเราะห์

ประเด็นร่วมสมัยในการเงินอิสลาม

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ฮัจย์และอุมเราะห์)

สัมมนาทางการเงินในอิสลาม

การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

จิตวิทยาการบริการ

โทร : 02-970-5820
  Fackbook