วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน IICB PUBLIC SERIES 2023 โดยมี ผศ.ดร. Melek Saral จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอังการ่า ประเทศตุรกี มาเป็นวิทยากรพิเศษ
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ทั้งนี้ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ และ อ.สราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ
.
Dr. Saral ได้บรรยายพิเศษเรื่อง Human rights in Middle East : Opportunities and Challenges in Egypt and Tunisia ซึ่งได้ศึกษาวิจัยในช่วงที่ผ่านมา โดยมีข้อค้นพบว่า เมื่อสิทธิมนุษยชนถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจรัฐที่กระทำต่อประชาชน และมักจะเห็นได้ว่า ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเป็นประเทศที่มีแต่ความสงบ หรือเป็นประเทศที่อยู่ในตำแหน่งใดของโลกก็มักจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น
.
ประเทศอียิปต์และประเทศตูนีเซียก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะเป็นประเทศที่มีปัญหาทางโครงสร้างทางการเมือง และนำมาสู่การปฏิวัติ จนนำมาสู่ปัญหาความรุนแรง และความขัดแย้งภายในประเทศก็แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในชาติ รวมถึงสิทธิด้านการเข้าถึงการศึกษา การรักษาโรค
.
ดังนั้นเพื่อสร้างความสมดุลทางสังคมและส่งเสริมศักยภาพและความเท่าเทียม การเปิดกว้างสำหรับกลุ่มอิสระ NGOs และกลุ่มส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจึงจำเป็นต้องมีการขยายตัว และเฝ้ามองอำนาจรัฐที่เอาเปรียบประชาชน โดยเฉพาะภาระหน้าที่ของรัฐที่จำเป็นต้องสร้างหลักสิทธิที่เท่าเทียม
.
นับว่าเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจากวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมรับฟังในมิติต่างๆ ของสิทธิมนุษยชนในตะวันออกกลาง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามไถ่ข้อสงสัยที่เป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนด้านการริดรอนสิทธิที่มักจะถูกมองว่า ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่มีข้อจำกัดทางสิทธิด้วยเงื่อนไขทางศาสนา แต่ในความเป็นจริง สิทธิมนุษยชนสามารถปรับใช้ได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ตามหลักความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แม้จะมีพื้นฐานมาจากความแตกต่างก็ตาม

กิจกรรม
โทร : 02-970-5820
  Fackbook