มหาวิทยาลัยเกริก โดย วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

มหาวิทยาลัยเกริก โดย วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ทั้ง 3 เอกวิชา ได้แก่ 

 1. Islamic Finance المالية الإسلامية การเงินอิสลาม
 2. Halal Industry صناعة الحلال อุตสาหกรรมฮาลาล
 3. Hajj & Umrah Service Management إدارة خدمات الحج والعمرة การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ ร่วมมอบโอวาทและพบปะนักศึกษา ดังนี้ 

 • ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ
 • อาจารย์กัปตันอำพล ขำวิลัย ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์สราวุธ และซัน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ
 • อาจารย์ ดร.สมีธ อีซอ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสลาม
 • อาจารย์สมศักดิ์ ซูโอ๊ะ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
 • อาจารย์อำพล ตระการฤกษ์ หัวหน้าศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพและอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
 • อาจารย์มูบาร๊อค แดงโกเมน อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามและอาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาอาหรับ
 • อาจารย์นันทวัฒน์ มะลา หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • อาจารย์ศรสวรรค์ มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 • อาจารย์กุณภาณัฏฐ์ สุวรรณนุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประเมินผล
 • อาจารย์ภีรดา หวังโซ๊ะ เลขานุการวิทยาลัยฯ
 • นางสาวอาอีเซาะ เจะสือแม เจ้าหน้าที่ประจำวิทยาลัยฯ 
กิจกรรม
โทร : 02-970-5820
  Fackbook